Privacy Policy

Wassink Autogroep BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wassink Autogroep BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
Als Wassink Autogroep BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wassink Autogroep BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wassink Autogroep BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Uw persoonsgegevens worden door Wassink Autogroep BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van commerciële berichten

Uw persoonsgegevens kunnen eigenhandig worden aangepast middels de klantensite, bereikbaar via https://www.wassinkautogroep.nl/klantenlogin, naast het wijzigen van uw persoonlijke gegevens, kunt u hier uw permissies en kanaalvoorkeuren wijzigen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Wassink Autogroep BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wassink Autogroep BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Uw persoonsgegevens worden door Wassink Autogroep BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Wassink Autogroep BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wassink Autogroep BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Uw persoonsgegevens worden door Wassink Autogroep BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij zullen persoonsgegevens van de geleverde voertuigen doorgeven aan onze importeurs van de merken die wij vertegenwoordigen ten behoeve van het naleven van de dealerovereenkomsten, de afhandeling van garantieverplichtingen en productherroepingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

BINNEN EN BUITEN de EU

Binnen de verwerking van gegevens van een aantal wereldwijde Kia IT-systemen worden persoonlijke gegevens (waaronder chassisnummer) gedeeld met KMC die in Korea gevestigd is. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Wassink Autogroep BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
Wassink Autogroep BV
Innovatieweg 22
7007 CD Doetinchem
Info@wassinkautogroep.nl
088-9277465

 

Cookie instellingen wijzigen


Contact Openingstijden
ma-vr: 08:00 - 18:00 uur *
za: 09:00 - 17:00 uur *

* Werkplaats & Werkplaatsreceptie
ma-vr: 08:00 - 17:00 uur
za: gesloten

Wassink Autogroep
E: info@wassinkautogroep.nl

Wassink Autogroep pay-off

Erkend duurzaam logo